Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hostice

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva – 2.5. 2018

Program jednání:
1) Žádost o povolení parkovacího místa
2) Žádost o sdělení – komunikace v kat. území Hoštice u Litenčic – doplnění
3) Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy
4) Projektové záměry
5) Doplnění vybavení SDH
6) Rozpočtové opatření č.2

Zápis č. 39/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

ze zasedání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 21. 3. 2018 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan, Machálek Petr,

Omluven: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav

Zapisovatel: Navrátil Milan

Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Schválení programu zasedání
3.) Volba ověřovatelů zápisu
4.) Rozpočtové opatření č. 1
5.) Myslivecký spolek Litenčice – žádost o peněžní dar
6.) Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce – „Hoštice, oprava místní
komunikace“
7.) Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
8.) Obecné závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
9.) Plán kulturních akcí pro rok 2018
10.) Plán pracovních akcí pro rok 2018
11.) Návrh na zakoupení techniky na sezónní práce
12.) Demolice budovy č. p. 3 – projednání dalšího postupu
13.) Žádost o odkup pozemku pod domem č.p. 64

Zapis_c_39_14_18