Návrh programu zasedání zas. obce Hoštice (21. 3. 2018)

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva – 21. 3. 2018 – v kanceláři OÚ
v 18.00 hodin.

Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 1
2. Myslivecký spolek Litenčice – žádost o peněžní dar
3. Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce – „Hoštice, oprava místní komunikace“
4. Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
5. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
6. Plán kulturních akcí pro rok 2018
7. Plán pracovních akcí pro rok 2018
8. Návrh na zakoupení techniky Husqvarna na sezónní práce
9. Kronika obce Hoštice – kontrola zápisů
10. Demolice budovy č. p. 3 – projednání dalšího postupu
11. Žádost o odkoupení pozemku pod domem č.p. 64

Vyvěšeno: ………………………….

Sejmuto: ……………………………