Zápis č. 35/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

Z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 22. 6. 2017 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.30 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan, Výrostek Miroslav
Omluven: Machálek Petr, Procházka Antonín
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Kubis Jan, Výrostek Miroslav

Program:
1.) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
2.) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2016
3.) Kupní smlouva na budovu č. p. 3, p.č. st. 9/1 a p.č. st. 9/2
4.) Mikroregion Morkovsko – Závěrečný účet DSO
5.) Záměr prodeje části pozemku obecní parcely č.p. 1104/1- u parcely č.p. 41
6.) Žádost o úpravu pozemků 57/1 a 1104/1
7.) Cenová nabídka dodávky plynu.
8.) Sdělení k dopisu ze dne 31. 5. 2017 –Šušlík Zdeněk
9.) Diskuse

Jednání:
1.) Starosta obce seznámil zastupitele s přezkoumáním hospodaření obce za rok 2016 – jednání 29. 5. 2017
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje přednesenou zprávu o přezkoumání celoročního hospodaření za rok 2016 bez výhrad
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelé projednali kupní smlouvu na budovu č.. p. 3 a přilehlé parcely. Zastupitelé se zněním uvedené smlouvy souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Starosta předložil přítomným zastupitelům v souladu s §39, ods. 11, Zákona č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech Závěrečný účet DSO Mikroregionu Morkovsko schválený dne 5. 6. 2017 valnou hromadou mikroregionu.
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje, ale bere na vědomí.

5.) Starosta seznámil zastupitele se záměrem prodeje části pozemku obecní parcely č.p. 1104/1 – u parcely č.p. 41 Zastupitelé souhlasí se záměrem prodeje části výše uvedeného pozemku.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Starosta seznámil zastupitele se žádostí o úpravu pozemků 57/1 a 1104/1. Zastupitelé navrhují prověření finančních prostředků na úpravu těchto pozemků
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou dodávky plynu firmou ČEZ. Zastupitelé navrhují prověření jiných nabídek od dodavatelů za účelem porovnání cen.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem sdělení k dopisu ze dne 31. 5. 2017 pana Šušlíka Zdeňka.
Zastupitelé se zněním tohoto sdělení souhlasí
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

9.) Diskuse

Jednání ukončeno v 19.30 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Kubis Jan, Výrostek Miroslav
Zápis provedl: Navrátil Milan