Zápis č. 34/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 10. 5. 2017 v kanceláři OÚ.
Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan
Omluven: Machálek Petr, Výrostek Miroslav
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Ing. Kadlík Petr.

Program:
1.) Kupní smlouva vzešlá z VŘ – podpis starosty
2.) Celková inventarizační zpráva obce Hoštice za rok 2016 – schválení
3.) Žádost o finanční příspěvek – Rodinné centrum Kroměříž, z.s.
4.) Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí, z.s.
5.) Rozpočtové opatření č. 1
6.) Informace o možnosti koupě obecního pozemku
7.) Návrh na odkoupení budovy č.p. 3 včetně pozemků
8.) Návrh na odkoupení nebo směnu pozemku p. č. 1130, majitel pan Šušlík Zdeněk
9.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé projednali návrh nové smlouvy o koupi pozemku p. č . 5/3
Zastupitele se zněním smlouvy souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta seznámil zastupitele s celkovou inventarizační zprávou obce Hoštice za rok 2016.
Zastupitelé celkovou inventarizační právu schvalují.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí o finanční příspěvek ve výši 10.000,– Kč pro Rodinné centrum Kroměříž,z.s.
Zastupitelé poskytnutí příspěvku v hlasování zamítli.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 0 proti : zdrželi : 0

4.) Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí o finanční příspěvek ve výši 2.000,– Kč pro Linku bezpečí, z.s.
Zastupitelé poskytnutí příspěvku v hlasování zamítli.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 0 proti : 5 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatření č. l
Zastupitelé rozpočtové opatření schvalují.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o informace o možnosti koupě obecního pozemku p. č. 41 výměra 158 m2. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že tento pozemek bude nabídnut veřejně k prodeji.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Zastupitelé byli seznámeni starostou obce s návrhem na odkoupení č. p. 3, p. č. st.9/1 včetně pozemků
Zastupitelé s návrhem odkupu souhlasí a pověřují starostu obce jednáním o uzavření smlouvy.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem na odkoupení nebo směnu pozemku p.č. 1130 v obci Hoštice, majitel pozemku pan Šušlík Zdeněk
Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

9.) Diskuse

Jednání ukončeno v 19.00 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Procházka Antonín, Ing. Kadlík Petr
Zápis provedl: Navrátil Milan