Zápis č. 37/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 25.10. 2017 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan , Procházka Antonín,
Omluven: Machálek Petr, Výrostek Miroslav
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Ing. Kadlík Petr

Program:
1.

 • a) Bezúplatný převod pozemku včetně veškerých jejich součástí a příslušenství .
 • b) Darovací smlouva.

2.) Veřejnoprávní smlouva.
3.) Schválení územního plánu
4.) Rozpočtové opatření č. 2
5.) Myslivecký spolek Litenčice – žádost.
6.) Žádost – pan Majer Luděk
7.) Vánoční výzdoba obce
8.) Oprava kostelních schodů.
9.) Diskuse.

Jednání:
1.) Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje:

 • a./ Bezúplatný převod pozemku včetně veškerých jejich součástí a příslušenství:
  • p. č. 1076/2, ostatní plocha o výměře 607 m2
  • p. č. 1076/3, ostatní plocha o výměře 344 m2

  oddělených z původního pozemku p. č. 1076 geometrickým plánem č. 195-155/2016, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hoštice a k. ú. Hoštice u Litenčic, Z vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 70891320 do vlastnictví obce Hoštice, se sídlem Hoštice 74, Hoštice, PSČ 768 13, IČ: 00544574

 • b./ Darovací smlouvu zastupitelé schvalují.

Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta seznámil zastupitele s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce uzavřenou mezi Obcí |Hoštice , IČ: 00544574 a Římskokatolickou farností Hoštice u Zdounek, IČ: 46998314
Jednání zastupitelstva , zápis č.32/14-18 ze dne 16. 3. 2017 schválilo finanční říspěvek ve výši 20.000,– Kč na restaurování vstupního portálu Kateřiny Ostislavské na fasádě kostela sv. Jiljí Po dokončení restaurování byla vyúčtována obci Hoštice částka 11.300,– Kč A na tuto částku byla uzavřena smlouva.

Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelstvo obce Hoštice konstatuje po ověření, ve smyslu stanovení § 54 odstavce 2 zákona č. 183/2006S., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Hoštice není v rozporu s politikou územního rozvoje , s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, bere na vědomí, vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných k Územnímu plánu Hoštice, vydává ve smyslu ustanovení §6 odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 174 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy – Územní plán Hoštice, dle přílohy

Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č.2 Zastupitelé rozpočtové opatření schvalují

Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o peněžní dar. Žadatel – Myslivecký spolek Litenčice. Zastupitelé žádost odložili na pozdější projednání.

Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí pana Majera L. o řešení opravy společné zdi mezi jeho dvorkem a zdí hospodářské budovy OÚ Hoštice. Zastupitelé se usnesli, že se tento stav bude řešit v roce 2018.

Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Starosta seznámil zastupitele s plánem nákupu vánoční výzdoby v tomto roce.

 • – výzdoba na vánoční strom
 • – vánoční výzdoba na veřejné osvětlení

Zastupitelé nákup schvalují.

Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Starosta seznámil zastupitele s plánem opravy kostelních schodů. Zastupitelé s plánem opravy souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

9.) Diskuse

Jednání ukončeno v 19.30 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Procházka Antonín, Ing. Kadlík Petr
Zápis provedl: Navrátil Milan