Zápis č. 38/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

ze zasedání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 29. 12. 2017 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.
Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr, Výrostek Miroslav
Omluven: 0
Zapisovatel: Navrátil Milan

Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Schválení programu zasedání
3.) Volba ověřovatelů zápisu
4.) Schválení rozpočtu pro rok 2018
5.) Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021
6.) Rozpočtové opatření č. 3
7.) Plán inventur
8.) Vyhláška o odpadech a o psech
9.) Poplatky za pronájem obecních prostor.
10.) Rozhodnutí o povolení odlovu

Bod 1.) Starosta obce zahájil zasedání v 18.00 hod. a konstatoval, že ze 7 zastupitelů
je přítomno 7, což je nadpoloviční většina přítomných, tudíž zasedání zastupitelstva
obce je usnášení schopné.

Bod 2.) Starosta dále přednesl návrh programu a požádal zastupitele o jeho případné
doplnění. Protože nebylo žádných výhrad, dal veřejně hlasovat o návrhu usnesení .
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje program č. 38/14-18 zasedání
zastupitelstva obce Hoštice.

Pro: 7 ( Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan,
Procházka Antonín, Machálek Petr, Výrostek Miroslav )
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení číslo 1: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje program č. 38/14-18 zasedání
zastupitelstva obce Hoštice.

Bod 3.) Třetím bodem programu bylo schválení ověřovatelů tohoto zápisu. Starosta
navrhl, aby zápis ověřil Výrostek Miroslav a Procházka Antonín. Jelikož proti tomuto
návrhu neměl ze zastupitelů žádný připomínku, dal starosta veřejně hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje ověřovatele dnešního zápisu
a to Výrostka Miroslava a Procházku Antonína.

Pro: 7 ( Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan,
Procházka Antonín, Machálek Petr, Výrostek Miroslav )
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení číslo 2: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje ověřovatele tohoto zápisu
a to Výrostka Miroslava a Procházku Antonína.

Bod 4.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce Hoštice pro rok 2018 a navrhl takto sestavený rozpočet ke schválení. Proti tomuto návrhu rozpočtu neměl ze
zastupitelů žádný připomínku a proto dal starosta veřejně hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje rozpočet obce Hoštice pro rok 2018.

Pro: 7 ( Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan,
Procházka Antonín, Machálek Petr, Výrostek Miroslav )
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení číslo 3: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje rozpočet obce Hoštice pro rok 2018.

Bod 5.) V tomto bodě byli zastupitelé seznámeni se střednědobým výhledem rozpočtů pro období 2019 až 2021. Proti tomuto výhledu nebyly ze strany zastupitelstva vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje střednědobý výhled rozpočtů pro období 2019 až 2021.

Pro: 7 ( Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan,
Procházka Antonín, Machálek Petr, Výrostek Miroslav )
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení číslo 4: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje střednědobý výhled rozpočtů pro období 2019 až 2021.

Bod 6.) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3. K tomuto bodu
žádné připomínky vzneseny nebyly, a proto starosta navrhl toto rozpočtové opatření
ke schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje rozpočtové opatření č. 3

Pro: 7 ( Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan,
Procházka Antonín, Machálek Petr, Výrostek Miroslav )
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení číslo 5: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje rozpočtové opatření č. 3

Bod 7.) Zastupitelům obce byl starostou předložen návrh plánu inventur pro
rok 2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje plán inventur obce Hoštice za rok 2017

Pro: 7 ( Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan,
Procházka Antonín, Machálek Petr, Výrostek Miroslav )
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení číslo 6: Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje plán inventur obce Hoštice za rok 2017

Bod 8.) Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem – obecně závazné vyhlášky
obce Hoštice č. 1/2017 o místních poplatcích. Vyhláška zavádí tyto místní poplatky
a) poplatek ze psů
b) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadu.
Ze strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky . Starosta navrhl tuto
obecně závaznou vyhlášku ke schválení. (návrh poplatků je přílohou č. 2 tohoto zápisu)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoštice vydává obecně závaznou vyhlášku
obce Hoštice č. 1/2017 o místních poplatcích.

Pro: 7 ( Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan,
Procházka Antonín, Machálek Petr, Výrostek Miroslav )
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení číslo 7: Zastupitelstvo obce Hoštice vydává obecně závaznou vyhlášku
obce Hoštice č. 1/2017 o místních poplatcích.

Bod 9.) Navržené výše poplatků za pronájem obecních prostor pro rok 2018. Zastupitelé odsouhlasili poplatky v navržené výši. (návrh poplatků je přílohou č.1 tohoto zápisu)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje výše poplatků za pronájem obecních prostor pro rok 2018.

Pro: 7 ( Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan,
Procházka Antonín, Machálek Petr, Výrostek Miroslav )
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení číslo 8: Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje výše poplatků za pronájem obecních prostor pro rok 2018

Bod 10.) Starosta seznámil zastupitele s vydaným rozhodnutí o povolení odlovu bobra v lokalitě obce Hoštice. K tomuto rozhodnutí nebyly ze strany zastupitelstva vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoštice bylo seznámeno s vydaným rozhodnutí o povolení odlovu bobra v lokalitě obce Hoštice.

Pro: 7 ( Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan,
Procházka Antonín, Machálek Petr, Výrostek Miroslav )
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení číslo 9: Zastupitelstvo obce Hoštice bylo seznámeno s vydaným rozhodnutí o povolení odlovu bobra v lokalitě obce Hoštice.

Jednání ukončeno v 19.00 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Výrostek Miroslav, Procházka Antonín
Zápis provedl: Navrátil Milan