Hasiči

Stará hasišká zbrojniceSbor dobrovolných hasičů v Hošticích je nejaktivnějším sdružením v obci. Kromě svých povinností, jako je hašení náhodných požárů v obci, sušení hadic a vzorná reprezentace obce na hasičských závodech, také zaštiťují kulturní a společenský život v obci. Aktivně organizují společenská posezení v nové hasičské zbrojnici, pořádají hodovou zábavu a jsou ozdobou ostatkových zvyků. Vše o hoštických hasičích se dozvíte na jejich internetových stránkách.

Historie hasičů v Hošticích

Spolek byl založen v roce 1911 a na výzvu starosty župy hasičské Františka Hraba z Morkovic vstoupilo do sboru 21 členů činných a 15 přispívajících. Starostou byl zvolen Josef Keprda. V dalším roce (1912) bylo zakoupeno za finanční podpory obecního výboru vybavení pro spolek, a to čtyřkolová stříkačka na pérách s přístrojem proti zamrznutí a s příslušným vybavením. Dále byla zakoupena výzbroj pro mužstvo a plátno na obleky. 19.5.1912 bylo uskutečněno „svěcení požární stříkačky“.
Od roku 1914 do roku 1918 probíhá první světová válka. Tento rok a další těžce zasahují do činnosti a práce sboru. Na vesnici dolehly všechny typické důsledky války – rekvizice, povinné upisování válečných půjček, nejrůznější sbírky pro frontu. Také mobilizace nemilosrdně zasahuje do řad hasičstva. Začíná se psát smutná a bolestivá kapitola. Hasičské sbory se stávají členy červeného kříže.
Roku 1919 byla obnovena činnost sboru. Starostou byl opět zvolen Josef Keprda. Sbor se začal znovu rozrůstat a pomáhat svému okolí. Zasahoval při nejednom požáru jak v místě tak i v okolí a za tuto činnost dostal pochvalu. V roce 1923 sbor nabírá nové členy a po odkoupení pozemku od p. Jana Kadlece cca 100m2 postavil „skladiště“ pro hasičskou techniku sboru („hasičskou zbrojnici“).
Od roku 1924 se sbor dále rozvíjel, pořádal hodové veselice, slavení masopustu, zúčastňoval se schůzí a prováděl cvičení. V roce 1939 proběhlo zacvičování mužů starších 50ti let pro případ války.
Roky 1941-1945 období druhé světové války. V hasičském sboru musí schůze probíhat přesně dle stanovených programů a po jejich ukončení se všichni museli rozejít. Přes tuto temnou dobu se snaží vedení sboru udržovat jeho činnost a zabezpečit obec před požáry. Za celé toto období válečných let bylo hasičstvu zakázáno volně a svobodně rozvíjet svou činnost. I toto období se jim podařilo překonat. Sbor vykazoval úspěchy ve sportovní činnosti, např. 1. místo v okrskové soutěži o nejlepší družstvo. I přes to, že se sbor potýkal s nedostatkem vybavení, byla v roce 1955 zásluhou velitele Antonína Kadlece utvořena četa dorostu žáků. Tímto sbor dosáhl rekordní členské základny – 48 mužů a 30 žen. V roce 1961 proběhla oslava 50. let od založení spolku a byla pořádána zábava na počest tohoto jubilea. V dalších letech sbor prováděl preventivní prohlídky objektů v obci, ustanovil žňové hlídky a opravil střechu na požární zbrojnici. Velmi dobrých výsledků vykazovalo v roce 1972 zásahové družstvo pod vedením Antonína Nováka. Nabádal ke zvýšení kázně a zapojení všech členů do práce a výcviku. Postupně docházelo k omlazování cvičící devítky. Sbor měl nadále úspěchy ve sportovních akcích, umisťoval se na prvních místech. V roce 1974 byla na výzvu OV ČSPO v Kroměříži podána přihláška sboru do soutěže “ O nejlepší požární družstvo“, ve které se v rámci okresu umístil na 36. místě s počtem 214 bodů. V roce 1982 má sbor 35 členů. Nadále sbor prováděl údržbu techniky a vypomáhal při stavbě pohostinství. V roce 1984 byla provedena centrální oprava požární nádrže, byly prováděny kulturní akce, jako chození s medvědem a pořádání hodové zábavy. V roce 1986 byla prověřena připravenost požární techniky pro případ požáru a při této zkoušce technika obstála. Členové sboru vypomáhali jak brigádnicky tak i darováním krve. V roce 1989 poklesla činnost sboru jak ve sportovní tak i pomocné oblasti. Tato situace trvala do roku 1990. Zlepšení nastalo až výměnou členů výboru. V roce 1991 byla schválena změna názvu spolku na „Sbor dobrovolných hasičů“. V dalším roce je práce požárního sboru narušena vztahy v obci i mezi samotnými členy. Není se kde scházet a není možné provádět kulturní akce. Naopak bylo zaznamenáno dobré plnění preventivní ochrany. Po tomto nezdárném období se spolek dává dohromady – zúčastňuje se soutěží a provádí cvičení pro zlepšení výsledků.
V roce 1997 začátkem července postihuje střed Moravy vytrvalé deště. Řeky se vylévají z koryt a zaplavují plochy polí a lidských obydlí. Společně s vojskem a policií se náš sbor i s ostatními zapojuje do evakuační a humanitární pomoci. Povodeň zasáhla i naši obec. Voda se vylila z místního potoka a zaplavila střed obce. I zde pomáhali odklidit následky velké vody. V současnosti sbor dobrovolných hasičů skýtá 27 členů a dosahuje dobrých výsledků. Vypomáhá obci a konná kulturní akce (ostatkové zvyky, stavění a kácení máje, hodovou zábavu a chození s mikulášem).