Roční uzávěrka

Návrh zprávy č. 122/2018/EKO
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ 00544574 za rok 2018

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 12.12.2018 a 6.6.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 12.12,2018 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 6.6.2019 podle § 18 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky.

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Hoštice, Hoštice č.p. 74
768 13 Litenčice

Přezkoumané období: 1.1.2018 – 31.12.2018

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jaroslav Císař

Obec Hoštice zastupovali:
starosta: Miroslav Herodek
účetní: Jaromíra Dohnalová
ZK_Zápis_konečný_audit_2018_obec_Hoštice (pdf)

Seznam souborů:
FIN 2-12 2018

Příloha 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Závěrečný účet 2018