Zápis č. 8/4-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 7. 4. 2015 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr.

Omluven: 0

Zapisovatel: Herodek Miroslav

Ověřovatelé zápisu: Machálek Petr, Kadlík Petr

Program:

1.) Žádost o poskytnutí příspěvku
2.) Nabídky dětského hřiště
3.) Navýšení odměn zastupitelům o 3,5 %
4.) Žádost o vyjádření pro územní souhlas p. Soukupa
5.) Informace z mikroregionu Morkovice
6.) Seznámení s opravou kanalizačních vpustí
7.) Informace o konaných brigádách pro obec
8.) Zakoupení nového PC a křovinořezu
9.) Seznámení s pozvánkou ke zjištění průběhu hranice pozemku
10.) Návrh zastupitele pro zastupování na M U v Kroměříži pro vytvoření územního plánu
11.) Seznámení s návrhem obecně závazných vyhlášek
12.) Návrhy zastupitelů, diskuse

Jednání:

1.) Starosta seznámil zastupitele s požadovaným příspěvkem 100,– Kč za občana na dopravní obslužnost.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí a jednohlasně souhlasí.

2.) Zastupitelé byli seznámení se 3 návrhy na nákup dětského zábavného zařízení do parku. Zastupitelé odsouhlasili verzi „A“
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

3.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem navýšení platů zastupitelů o 3,5 %
Navýšení platí od měsíce května 2015
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí

4.) Starosta seznámil zastupitele s dopisem od firmy EON. Zastupitelé navrhují přívod elektřiny do domu p. Soukupa vést ze sloupu naproti domu vrchem, nad silnicí. Zastupitelé nesouhlasí s návrhem vést tento přívod elektřiny v zemi z důvodu nevhodnosti výkopových prací.
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

5.) Starosta seznámil zastupitele s jednáním rady Mikroregionu Morkovice
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

6.) Dne 4. 4. 2015 se konala brigáda na opravě kanalizačních vpusti a to u tf. budky, v zatáčce pod P. Marií, dále doplnění poklopu v uličce u bývalého obchodu,oprava stříšek sloupů u P. Marie. Probíhá oprava řetězů na zídku kolem P.Marie .
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

7.) Místostarosta seznámil zastupitele o konaných brigádách na rekultivaci obecního sadu .
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

8.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s nákupem nového PC za 18.000,- Kč a zakoupením nového křovinořezu v hodnotě 20.000,- Kč. Starý PC byl převeden do obecní knihovny.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

9.) Starosta seznámil zastupitelstvo s pozvánkou ke zjištění průběhu hranice pozemku.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

10.) Zastupitelstvo pověřilo starostu p.Herodka Miroslava.
Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí

11.) Zastupitelé byli seznámeni s návrhy obecně závazných vyhlášek a to:
– Řád veřejného pohřebiště – obecně závazná vyhláška č.1/2015
– Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství –obecně závazná vyhláška č. 2/2015.
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

12.) Diskuse – návrh na zakoupení malého postřikovače
– dokončení projektu vody – dokončit věcné břemeno + stavební povolení
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí.

Zápis provedl: Herodek Miroslav …………………………
Ověřovatel zápisu: Machálek Petr ………………………… Kadlík Petr ………………………….