Zápis č. 53/10-14 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

konaného dne 6.10.2014 v kanceláři OÚ

 

Účast: Procházka, Mlčoch, Mlčochová, Procházková, Broklová, Kubis, Záviška

Návrhová komise: Procházková, Broklová

Ověřovatelé zápisu: Kubis, Záviška

Program:

1.)   Kontrola usnesení

2.)   Zastávka – autobus

3.)   Kontrola – archiv

4.)   Kniha „Česká republika“

5.)   Radar do obce

6.)   Hřbitov

7.)   Hasičárna – úvěr

8.)   Rozpočtové opatření č. 2

 

Jednání:

1.) Z usnesení posledního zasedání nám nevyplývá žádný úkol

2.) Starosta seznámil zastupitele s dopisem manželů Kadlíkových, Hoštice 118, ve kterém žádají zrušit autobusovou zastávku před jejich rodinným domkem. Po projednání ve firmě KRODOS a taktéž s koordinátorem dopravy ZK, zastupitelstvo rozhodlo tuto záležitost vyřešit do konce roku 2014, tak jak manželé Kadlíkovi ve svém dopise píší.

Usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí a je jednohlasně pro uvedené rozhodnutí.

3.) Starosta seznámil členy zastupitelstva s kontrolou pracovníků Archívu Kroměříž v naší obci. Kontrola se uskutečnila dne 1.10.2014, pracovníci archívu jsou s naší prací velmi spokojení. Písemná zpráva bude zaslána.

Usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

4.) Starosta seznámil zastupitelstvo s knihou „Česká republika“, kterou obec objednala a je k nahlédnutí na OÚ.

Usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

5.) Zastupitelstvo projednalo zakoupení „radaru na měření rychlosti“ do obce. Bude umístěn u hlavní silnice směrem na Litenčice.

Usnesení: Zastupitelstvo jednohlasně hlasuje pro.

6.) Místostarosta seznámil zastupitele s ukončením 1. etapy opravy hřbitova. Obec Honětice zaplatí 30% z celkové částky nákladů. Se starostou Honětic je věc projednána.

Usnesení: Zastupitelstvo jednohlasně hlasuje pro.

7.) Starosta seznámil zastupitele s ukončením půjčky na opravu hasičárny u KB Kroměříž.

Usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

8.) Starosta seznámil zastupitele s navýšením příjmové částky o finanční prostředky na komunální volby v říjnu  „Rozpočtové opatření č.2“.

Usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

 

Zápis provedl: Antonín Procházka – starosta