Zápis č. 52/10-14 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

konaného dne 1.9.2014 v kanceláři OÚ.

 

Účast: Procházka, Procházková, Mlčoch, Mlčochová, Záviška, Kubis.

Omluven: Broklová – v zaměstnání

Hosté: p. Jurák – dražba elektřiny

Návrhová komise: Procházková, Mlčoch

Ověřovatelé zápisu: Záviška, Kubis

Program:

1.)   Kontrola usnesení z minulého zasedání

2.)   Aukce elektřiny a plynu

3.)   Lípy – odvolání proti uloženému opatření

4.)   Odměna – Jana Machálková

5.)   Obecní sad Hoštice – Paměť krajiny

6.)   Volby do zastupitelstev obcí

7.)   Smlouvy o ukládání biol. rozložitelných odpadů

8.)   ŽP – zvlášť chránění živočichové

9.)   Kvízomaty

10.) VAK – prodej kanalizace obci

Jednání:

1.) Z usnesení posledního zasedání nám nevyplývá žádný úkol.

Usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

2.) Aukce – plyn, elektřina. Pan Jurák seznámil členy zastupitelstva s aukcemi plynu a elektřiny. Podstata je ta, že proběhne výběrové řízení firem na dodávky plynu a elektřiny. Aukce probíhají podle množství přihlášených občanů.

Usnesení: Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

3.) Starosta seznámil zastupitelstvo s rozhodnutím inspekce ŽP Brno o udělení pokuty za nepřiměřený ořez líp.

Usnesení: Členové zastupitelstva rozhodli jednohlasně pro odvolání se na MŽP v Praze proti výši této pokuty.

4.) Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem a výší odměny pro bývalou hospodářku Janu Machálkovou.

Usnesení: Zastupitelé hlasují jednohlasně pro.

5.) Starosta seznámil zastupitele s dopisem pana Sedláka a tím i s akcí „Paměť krajiny“.

Jedná se o postupné obnovení starého obecního sadu v horní části obce.

Usnesení:  Zastupitelstvo hlasuje jednohlasně pro.

6.) Starosta seznámil členy zastupitelstva s pokračující přípravou voleb do zastupitelstev obcí.

Usnesení: Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

7.) Starosta seznámil zastupitele s navrhovanými smlouvami o nakládání biologicky rozložitelných rostl. zbytků – biomasy v Kompostárně  v Morkovicích. Dále se smlouvou

o sběru a výkupu odpadů.

Usnesení: Zastupitelstvo s uzavřením smluv jednohlasně souhlasí.

8.) Starosta seznámil zastupitele se zahájením řízení k udělení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chr. živočichů. Zpráva přišla z odboru životního prostředí

a zemědělství.

Usnesení: Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

9.) Starosta seznámil zastupitele se zprávou z MF k neoprávněnému provozování „kvízomatů“.

Usnesení: Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

10.) Zastupitelstvo projednalo žádost firmy VAK Kroměříž o odprodeji kanalizace v obci Hoštice, která je v držení firmy VAK.

Usnesení: Členové zastupitelstva odkup jednohlasně zamítají, naopak souhlasí s tím, aby celou kanalizaci odkoupila od obce firma VAK Kroměříž.

Zápis provedl:  Antonín Procházka – starosta obce