Zápis č. 33/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 6. 4. 2017 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav,Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr Procházka Antonín, Kubis Jan , Výrostek Miroslav
Omluven: Machálek Petr
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Kubis Jan, Ing. Kadlík Petr

Program:
1.) Smlouva o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě.
2.) Smlouva o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě.
3.) Žádost o peněžní dar v částce 5.000,– Kč.
4.) Oznámení o kontrole HZS Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž.
5.) Žádost o uzavření protokolu o bezúplatné předání části stavby.
6.) Žádost o majetkoprávní vypořádání.
7.) Uzavření smlouvy na odběr z hydrantů.
8.) Stížnost na volný pohyb zvířat.
9.) Finanční příspěvek v roce 2017 na zajištění dopravní obslužnosti.
10.) Návrh k podání žádosti pro „ Vyčistění propustků pod vozovkou směrem-Litenčice.
11.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé projednali smlouvu o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě mezi Obcí Hoštice a Ing. Plevou Jaroslavem.
Zastupitelé se smlouvou souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Zastupitelé projednali smlouvu o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě mezi Obcí Hoštice a Doležalem Petrem..
Zastupitelé se smlouvou souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o peněžní dar v částce 5.000,– Kč. Žadatel – Myslivecký spolek Litenčice.
Zastupitelé peněžní dar schválili.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámeni s plánem kontroly na rok 2017, která se uskuteční dne 12. 4. 2017 – Dodržování krizového zákona a přepisů vydaných k jeho dodržování.
Zastupitelé vzali na vědomí

5.) Byla projednána žádost Obce Hoštice o uzavření protokolu o bezúplatné předání části stavby „Komunikace pěší podél průtahu silnice III./43339“ .Zastupitelé se žádostí souhlasí
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Byla projednána žádost Obce Hoštice o majetkoprávní vypořádání „Komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“ Zastupitelé se žádostí souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Zastupitelé projednali uzavření smlouvy na odběr vody z hydrantů mezi Obcí Hoštice a VAK Kroměříž.
Zastupitelé se smlouvou souhlasí
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Zastupitelé projednali stížnost občana na volný pohyb zvířat v obci – majitele zvířat pana Navrátila Josefa.
Zastupitelé navrhují a souhlasí s osobní i písemnou domluvou o nápravu v dané věci. Provede starosta obce.

9.) Zastupitelé projednali finanční příspěvek v roce 2017 na zajištění dopravní obslužnosti.
Zastupitelé s výší příspěvku souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

10.) Starosta seznámil zastupitelé s návrhem k podání žádosti pro – vyčistění propustků pod vozovkou směrem – Litenčice
Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

11.) Diskuse – cenová nabídka na opravu komunikace od č.p. 27 nahoru.
– oprava vozovky za „Močidly“
– kaštanová alej – rozcestí u zámku – odvodnění do kanalizace

Jednání ukončeno v 19.20 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Kubis Jan, Ing. Kadlík Petr
Zápis provedl: Navrátil Milan