Zápis č. 32/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 16. 3. 2017 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav,Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr Procházka Antonín, Kubis Jan , Výrostek Miroslav
Omluven: Machálek Petr
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav

Program:
1.) Žádost o peněžní dar v částce 5.000,– Kč – Myslivecký spolek Litenčice
2.) Sponzorský dar pro ZŠ a MŠ Litenčice
3.) Změny v rozpočtové skladbě, účinné do 1. 1. 2017
4.) Žádost o zapůjčení společenské místnosti
5.) Žádost o sdělení k využití pozemku v k.ú Hoštice
6.) Žádost o finanční příspěvek v roce 2017 – Římskokatolická farnost Hoštice
7.) Žádost OÚ Hoštice o povolení skácení a ořezání stromů.
8.) Žádost o vyčistění a zprůchodnění toku potoka Olšinka.
9.) Žádost o vyjádření ke stavbám na pozemku ve vlastnictví státu.
10.) Fréza Vari systém – výměna motoru
11.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o peněžní dar v částce 5.000,– Kč. Žadatel – Myslivecký spolek Litenčice. Z důvodu nesplnění předcházející dohody se žádost zamítá.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta seznámil zastupitele se žádostí ZŠ a MŠ Litenčice o věcný dar na tradiční dětský karneval, který bude 19. 3. 2017. Zastupitelstvo schválilo věcný dar v částce 500,– Kč.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Starosta obce seznámil zastupitele se změnami v rozpočtové skladbě, platné od 1. 1. 2017 Zastupitelé vzali na vědomí.

4.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí pana Lubomíra Halamíka o zapůjčení společenské místnosti na OÚ. Zastupitelé se zapůjčením společenské místnosti souhlasí s tím, že za toto zapůjčení bude požadovat protislužbu ( vystoupení, hudba) při kulturních akcích, pořádaných OÚ a SPOZ.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Zastupitelé projednali – žádost o sdělení k využití pozemku v k.ú. Hoštice pozemková parcela č. 1111. Zastupitelstvo rozhodlo , že s tímto pozemkem z hlediska schváleného územního plánu obce Hoštice s užíváním a dalším využitím nepočítá .
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelé rozhodli, že uvedený finanční příspěvek v částce 20.000,– Kč bude vyplacen po ukončení restaurování vstupního portálu a epitafu a po uzavření veřejnoprávní smlouvy. Kateřiny Otislavské na fasádě kostela sv. Jiljí v Hošticích
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Starosta seznámil zastupitele se žádostí OÚ Hoštice o povolení skácení a ořezání stromů na pozemcích Lesní správy Bučovice na pozemku č. p. 1066 Zastupitelé vzali žádost na vědomí.

8.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí a berou ji na vědomí. Starosta požádá majitele o odstranění stromů , které mohou způsobit v případě silnějších dešťů jisté materiálové škody.

9.) Zastupitelé byli seznámení s touto žádostí. Navrhují požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o zahájení jednání o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 1107 na Obec Hoštice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

10.) Starosta seznámil zastupitele s plánem opravy motoru na frézu Vari systém. Zastupitelé s navrhovanou opravou souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

11.) Diskuse –

Jednání ukončeno v 19.20 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav
Zápis provedl: Navrátil Milan