Zápis č. 28/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 26. 10. 2016 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Výrostek Miroslav, Procházka Antonín, Kubis Jan
Omluven: Machálek Petr
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Výrostek Miroslav, Kubis Jan

Program:
1.) Směrnice Obce Hoštice č. 1/2016 – Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů
2.) Prodej pozemku č. 1104/28 – 22 m2
3.) Oznámení – změna obsahu veřejnoprávní smlouvy
4.) Žádost o koupi pozemku č. 12/1
5.) Oznámení o výběrovém řízení čís. BKM/82/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách
6.) Upřesnění územního plánu
7.) Kulturní akce – měsíc listopad 2016-10-26
8.) Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení zápisu v RUIAN
9.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé byli seznámení s obsahem směrnice č. 1/2016 – Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů a se zněním této směrnice souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku č. 1104/28 – 22 m2 paní Ludmile Doležalové . Navrhuje cenu 100,– Kč/m2. Dále uhradí náklady převodu.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelé byli seznámeni s důvodem změny č. 3/16 této veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi obcemi , kterým je nemožnost zajistit výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků vlastními silami města Morkovice-Slížany.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé projednali žádost o koupi pozemku č. 12/1. Zastupitelé s prodejem tohoto pozemku nesouhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 0 proti : 6 zdrželi : 0

5.) Zastupitelé projednali oznámení o výběrovém řízení a navrhují přihlášení do výběrového řízení.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Starosta seznámil zastupitele s územním plánem obce
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Zastupitelé byli seznámeni s kulturními akcemi v měsíci říjen 2016 V pátek 28. 10. – lampionový průvod k památníku padlých V sobotu 29. 10. – pouštění draků
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí.

8.) Obec Hoštice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi Obcí Hoštice a Městem Morkovice-Slížany ve znění dle přílohy (návrh veřejnoprávní smlouvy).
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi :

9.) Diskuse

Jednání ukončeno v 19.00 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Výrostek Miroslav, Kubis Jan
Zápis provedl: Navrátil Milan