Zápis č. 26/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

Zápis č. 26/14-18

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 3. 8. 2016 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan
Hosté : 0
Omluven: Machálek Petr, Výrostek Miroslav
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Kubis Jan, Ing. Kadlík Petr.

Program:
1.) Žádost o udělení souhlasu pro územní řízení a stavební povoleni.
2.) Oprava povrchu místní komunikace v obci Hoštice s napojením na hlavní silnici.
3.) Žádost Ludmily Hruškové na opravu chodníku u hrobu.
4.) Oprava cesty u č.p.92 a č.p.96.
5.) Návrh na přemístění sběrných nádob (sklo, papír, PET lahve) a řešení svozu PET lahví.
6.) Ministerstvo pro místní rozvoj – Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Územní plán Hoštice.
7.) HZS Zlínského kraje, krajské ředitelství- nabídka dlouhodobého bezúplatného zapůjčení rotační sirény typu DS 977.
8.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Přehled a výše škod působených bobrem evropským na vodních dílech.
9.) Ministerstvo životního prostředí – Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 115160 (Památková jírovcová alej)
10.) Vybudování zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí.
11.) Návrh na zavedení kamerového systému v obci Hoštice
12.) Kaštanová alej a zámecké nádvoří – řešení přívalové vody a naplavenin.
13.) Autobusová zastávka – Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí.
14.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé projednali žádost Ing. Plevy Jaroslava o udělení souhlasu s vložením ležaté kanalizace do pozemku č. 166/1, vč. zřízení výtokového objektu do potoka.
Zastupitelstvo souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta seznámil zastupitele s plánovanou opravou povrchu místní komunikace v obci Hoštice s napojením na hlavní silnici. Zastupitelé navrhují přesunout plánovanou opravu na rok 2017
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí paní Ludmily Hruškové, Slížany 89 o úpravu chodníku mezi hroby č. 13 a 14. Zastupitelé se shodli, že poškození hrobu nezavinila oprava plotu za hrobem, která proběhla v roce 2013.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelstvo projednalo návrh starosty obce na opravu cesty Za močidly. Zastupitelé navrhují udělat výběrové řízení na opravu komunikace.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele s plánem přemístění sběrných nádob (sklo, papír, PET lahve) do dvora u hasičské zbrojnice. Zastupitelé navrhují – pytlový sběr PET lahví, zkušební doba 3 měsíce. Občané budou informováni letáčkem.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelé byli seznámeni s rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace na akci Územní plán Hoštice
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

7.) Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou HZS Zlínského kraje dlouhodobého bezúplatného zapůjčení rotační sirény typu DS 997. Zastupitelé požadují upřesnění informací od HZS. Pověřen byl starosta obce.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Starosta seznámil zastupitele se žádostí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ve věci – přehled a výše škod působených bobrem evropským na vodních dílech.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

9.) Starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace z programu 115160 –Památná jírovcová alej obec Hoštice.
Usnesení – Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

10.) Zastupitelé byli seznámeni s plánem postupu budování zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí. Zastupitelé souhlasí.
Usnesení – Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

11.) Seznámení s návrhem starosty obce na zavedení kamerového systému v obci.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

12.) Starosta seznámil zastupitele s nutností řešit přívalové vody a naplaveniny z kaštanové aleje, které vtékají na zámecké nádvoří. Zastupitelé se dohodli, že zváží možné varianty nápravy daného problému.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

13.) Starosta seznámil zastupitele s oznámením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení číslo PKM/52/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

14.) Diskuse – Návrh na odprodej přivaděče vody do obce Hoštice a rozvodů v obci VAKu Kroměříž.
– Čerpání dotací na rok 2017 – podání žádostí.
– Projednání opravy a nátěru střechy budovy OÚ
– Oprava podlahy kanceláře OÚ
– Hody

Jednání ukončeno v 20.45 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Kubis Jan, Ing. Kadlík Petr
Zápis provedl: Navrátil Milan