Zápis č. 25/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 15. 6. 2016 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan , Výrostek Miroslav
Hosté : Mgr. Edita Plevová, Jiří Dobiaš
Omluven: Machálek Petr
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav

Program:
1.) Znovuotevření a projednání věci – Mgr. Edita Plevová: Zpřesnění hranic pozemků.
2.) Územní rozhodnutí č. 14/16 – prodloužení vodovodu v obci Hoštice
3.) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
4.) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2015
5.) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Litenčice
6.) Upřesnění informací – pozemková parcela č. 1107, obec Hoštice
7.) Seznámení s opravou rybníka a instalací vývěsních skříní
8.) Seznámení se záměrem vybudování závodní dráhy za potokem u rybníka pro SDH
9.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé projednali s Mgr. Editou Plevovou její žádost o zpřesnění hranic pozemků parcel 166/1, 177, 168/1, 178/1, 166/2, 168/1. Zastupitelstvo souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím o umístění stavby „Prodloužení vodovodu v obci Hoštice“, které vydal Městský úřad Morkovice – Slížany, stavební úřad.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo rozhodnutí na vědomí.

3.) Starosta obce seznámil zastupitele s přezkoumáním hospodaření obce za rok 2015 – jednání 16. 5. 2016
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje přednesenou zprávu o přezkoumání celoročního hospodaření za rok 2015 bez výhrad
Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku a závěrečný učet obce za rok 2015 bez výhrad
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele se žádostí GEOCENTRUM, spol. s r.o., Olomouc o vyjádření k akci „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Litenčice“
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

6.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o upřesnění informací – parcela č. 1107, obec Hoštice.
Usnesení: Zastupitelé navrhují převedení parcely č. 1107 bezúplatně na obec z důvodu vybudování vozovky a kanalizace před rokem 1991

7.) Zastupitelé byli seznámeni s opravou rybníka a dále s instalací vývěsních skříní. Seznámení s průběhem provedl starosta obce.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

8.) Starosta seznámil zastupitele se záměrem vybudování závodní dráhy za potokem u rybníka pro |SHD.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

9.) Diskuse

Jednání ukončeno v 19.15 hodin.

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav
Zápis provedl: Navrátil Milan