Zápis č. 23/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 6. 4. 2016 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Ing. Kadlík Petr, Procházka Antonín, Machálek Petr
Omluven: Kubis Jan
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Machálek Petr, Výrostek Miroslav

Program:
1.) Rozpočtové opatření číslo 1
2.) Agrodružstvo Morkovice – pachtovní smlouva
3.) Smlouva o zřízení věcného břemene č. : OT – 014330036386/001
4.) Žádost o povolení vyvezení suti z domu č. 121
5.) Kontrola obecních vyhlášek – seznámení
6.) Odbor dopravy a silničního hospodářství – dotazník
7.) Schválení zakoupení 4 ks hadic pro SDH Hoštice a zahradní techniky Vari
8.) Seznámení s výsledky provedené fyzické i dokladové inventury – rok 2015
9.) Diskuse

Jednání:
1.) Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.1
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta seznámil zastupitele s pachtovními smlouvami mezi Agrodružstvem Morkovice a Obcí Hoštice. Jedná se o dvě smlouvy. Zastupitelé obě smlouvy projednali a schválili.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hoštice a E.ON Distribuce,a.s. České Budějovice. Zastupitelé smlouvu schválili.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Starosta seznámil zastupitele s žádostí o povolení vyvezení suti z domu č. 121. Zastupitelé žádost zamítli.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 0 proti : 6 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem kontroly obecních vyhlášek. Kontrolu provedl Mgr. Svatopluk Čech
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

6.) Starosta seznámil zastupitele s dotazníkem, termín vyplnění do 15. 4. 2016
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

7.) Zastupitelé schválili zakoupení 4 ks hadic pro SDH Hoštice a zahr. techniky Vari
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem provedené fyzické i dokladové inventury za rok 2015
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

9.) Diskuse

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Machálek Petr, Výrostek Miroslav.
Zápis provedl: Navrátil Milan