Zápis č. 22/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 23. 3. 2016 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr
Omluven: 0
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Machálek Petr, Kadlík Petr

Program:
1.) Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
2.) Sfdi, smlouva o poskytnutí finančních prostředků
3.) Metodická pomůcka pro období žňových prací
4.) Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián – seznámení s usnesením
5.) Ministerstvo pro místní rozvoj – územní plán – seznámení
6.) ZO 63/03 Českého svazu ochránců přírody – žádost
7.) „ Hoštice – komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“ – Nájemní smlouva – nájem části nemovitých věcí
8.) Seznámení s akcí – „Setkání s občany“
9.) Diskuse

Jednání:
1.) Starosta seznámil zastupitele s oznámením o přerušení dodávky elektrické Energie v obci
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

2.) Starosta seznámil zastupitele se smlouvou mezi Sfdi a obcí Hoštice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Sfdi na rok 2016.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

3.) Zastupitelé byli seznámeni s metodickou pomůckou pro období žňových prací, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, Odbor Kanceláře hejtmana, oddělení pro zvláštní úkoly.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

4.) Starosta seznámil zastupitele s usnesením o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání, které bude zahájeno dne 1. 6. 2016 v 09:30:00 hodin.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

5.) Starosta seznámil zastupitelstvo se sdělením Ministerstva pro místní rozvoj z hlediska dotace na územní plán.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

6.) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem ZO 63/03 Českého svazu ochránců přírody, Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

7.) Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním nájemní smlouvy – nájem části nemovitých věcí.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

8.) Starosta seznámil zastupitele s průběhem akce „ Setkání s občany“. Akce se uskutečnila 19. 3. 2016 a zúčastnilo se jí 50 občanů.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

9.) Diskuse

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Machálek Petr, Kadlík Petr
Zápis provedl: Navrátil Milan