Zápis č. 2/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

konaného dne17.112014 v kanceláři OU.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr.

Omluven: 0

Návrhová komise: Navrátil Milan, Herodek Miroslav

Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Kadlík Petr

Program:
1.) Seznámení s programem

2.) Autobusová zastávka- řešení podané žádosti

3.) Hřiště u kostela – nabídka ceny na výbavu

4.) Ing. Aleš Prstek- výpověď vedení internetových stránek

5.) MŠ Litenčice- žádost o sponzorský dar

6.) Seznámení s protokolem skartačního řízení

7.) Oznámení o setkání starostů a místostarostů zlínského kraje

8.) Oznámení o konferenci „Moravské obce a moravská města“

9.) Česká inspekce „Udělení pokuty“

10.) Žádost o finanční příspěvek na opravu sakristie místního kostela

11.) Oznámení o zahájení územního řízení „Hoštice – pěší komunikace podél průtahu silnice III/43339“

12.) Vybavení hasícími přístroji hasičskou zbrojnici, klubovnu a OÚ

13.) Beseda s občany

14.) Vánoční strom / 29.11/ + tradiční chození s Mikulášem /5.12./, nákup masek a dárkových balíčků

15.) Stůl na stolní tenis- koupě

16.) Nářadí pro pracovníky pracující pro obec- koupě

Jednání:

1.) Starosta obce přečetl zastupitelstvu navržený program.

Usnesení: zastupitelstvo bere program na vědomí a jednohlasně souhlasí.

2.) Zastupitelstvo bylo seznámeno se situací autobusové zastávky, která je umístěna na parcele manželů Kadlíkových (č.p.118). Odsouhlaseno 200,– Kč / měs. za využití části parcely, případně uzavřít dohodu o odkoupení.

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

3.) Seznámení s omluvou za zmeškání nabídkové ceny na úpravu hřiště u kostela .

Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

4.) Seznámení s dopisem Ing. Aleše Prstka, který tímto ukončil vedení internetových stránek Obce Hoštice.Stránky dále bude vést Ing. Luděk Navrátil a Ing. Petr Kadlík. Odsouhlasena odměna ve výši 300,– Kč/ měs. pro rok 2014 – 2015.

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

5.) Žádost MŠ Litenčice o finanční příspěvek ve výši 500,– Kč.

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

6.) Seznámení se skartačním dokumentem.

Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

7.) Seznámení s akcí „Setkání starostů a místostarostů zlínského kraje“.
Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav.

Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

8.) Oznámení o konferenci „Moravské obce a moravská města“.

Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

9.) Seznámení s pokutou 50.000,– Kč od České inspekce životního prostředí.

Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

10.) Byla projednána žádost Farního úřadu Zborovice o finanční příspěvek 50.000,– Kč a opravu sakristie kostela v Hošticích.

Usnesení: zastupitelstvo o příspěvku nerozhodlo – jednání odloženo.

11.) Oznámení o zahájení územního řízení „ Hoštice – pěší komunikace podél průtahu silnice III/43339“.

Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

12.) Starostou obce bylo navrženo zakoupení hasících přístrojů a to do hasičské Zbrojnice, klubovny a OÚ. Bude vytvořena nabídka ceny – p. Novák R.

Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

13.) Termín konání besedy s občany obce bude upřesněn + hudební produkce.

Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí.

14.) Akce „Vánoční strom“ – dne 29. 11.2014, dovoz cca 12.00 hod., zdobení – do 17.00 hod., rozsvícení 17.00 – 18.00 hod. Akce „ Mikuláš“- dne 5.12.2014 tradiční chození po vsi – finanční příspěvek obce na nákup masek a dárkových balíčků

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

15.) Návrh na zakoupení stolu na stolní tenis, cena cca do 8.000,– Kč.

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

16.) Návrh na zakoupení pracovního nářadí pro pracovníky pracující pro obec.

Usnesení: zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.