Zápis č. 20/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 3. 2. 2016 v kanceláři OÚ.


Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan.
Omluven: Machálek Petr
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav

Program:
1.) Vypořádání dotace (příspěvek obcí a měst ZK na zajištění dopravní obslužnosti)
2.) Podání informací k bývalým občanům obce Hoštice
3.) Svazek obcí „Mikroregion Morkovsko“ – dotazník +upřesnění akcí.
4.) „ Hoštice – komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“ – návrh na financování a termín realizace
5.) Soukupová Marie – žádost o soupis darovaných věcí po požáru č. p. 18
6.) Projednání žádosti a udělení plné moci na rekultivaci Hoštické aleje – směr Svárov
7.) Územní plán Hoštice – informace
8.) Diskuse

Jednání:
1.) Seznámení zastupitelstva se zprávou Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství o vypořádání dotací za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou. Celkem použité finanční prostředky dotace (příspěvku) činí – 58,629.900,– Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

2.) Zastupitelé byli seznámení se žádosti Notářské kanceláře Zlámalová o sdělení skutečností k bývalým občanům obce Hoštice a to – Petru Soukupovi , zemř. 7. 12. 1978 a dále Vincenci Bazalkovi, zemř. 23. 7. 1953
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

3.) Zastupitelé byli seznámeni s dotazníkem mikroregionu Morkovsko na sběr, svoz, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Seznámení provedl starosta obce Miroslav Herodek. Dále byli zastupitelé seznámeni s termíny akcí mikroregionu Morkovsko.
– Akce „Mikroregionem na kole“ – termín 21. 5. 2016
– Akce „Morkovské véšlap“ – termín 30. 4. 2016
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí .

4.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem na financování.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Termín realizace je předběžně stanoven – začátek 15-20. 3. 2016, ukončení cca 6 týdnů. Přesný termín bude včas upřesněn.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Soukupové Marie , č.p. 18.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

6.) Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem pokračovat v rekultivaci Hoštické aleje – směr Svárov. Rekultivaci provede p. Josef Sedláček.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Zastupitelstvu byly starostou poskytnuty informace o průběhu řízení – Územní plán Hoštice.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

8.) Diskuse – Návrh na besedu s občany – předběžné termíny – 12. 3. 2016, 19. 3. 2016, 2. 4. 2016


Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav
Zápis provedl: Navrátil Milan