Zápis č. 19/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 14. 1. 2016 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan, Machálek Petr.
Omluven: 0
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Machálek Petr, Kadlík Petr

Program:
1.) Hodnocení pracovních akcí, konaných v roce 2015
2.) Tříkrálová sbírka – vyhodnocení sbírky
3.) Dodatek č. 1 -„ Hoštice – komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“
4.) Pozvánka na Den malých obcí
5.) Sponzorský dar pro ZŠ Litenčice-do tomboly pro ples v částce 500,– Kč
6.) Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Litenčice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek
7.) Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2015-Hoštice
8.) Zakoupení 2 ks vitrín pro obec-hodnota 11.000,– Kč
9.) Žádost o podání informací – vyhořelý dům č. 17 – Kehm + Soukupová
10.) Informace o provedení inventury OÚ Hoštice za rok 2015
11.) Návrh kulturních akcí – rok 2016
12.) Návrh pracovních akcí – rok 2016
13.) Návrh na vyjádření pro přijímání pošty pro občany s trvalým pobytem na OÚ Hoštice, č.p. 74
14.) Restaurování obrazu „Svatá Barborka“
15.) Zaslání návrhu zadání územního plánu Honětice
16.) Rozhodnutí o povolení odlovu
17.) Diskuse

Jednání:
1.) Seznámení zastupitelstva s pracovními akcemi, které se konaly v roce 2015. Zprávu podal místostarosta Navrátil Milan
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

2.) Zastupitelé byli seznámení s průběhem Tříkrálové sbírky a jejím výsledkem. Pří sbírce se vybralo celkem – 4.169,– Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí

3.) Zastupitelé byli seznámeni s dodatkem č. 1, uzavřeným ke smlouvě o dílo ze dne 14. 12. 2015 -„ Hoštice – komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Starosta seznámil zastupitele s pozvánkou na konferenci Den malých obcí. Účast na konferenci v Prostějově – Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Zastupitelstvo projednalo žádost o sponzorský dar pro ZŠ Litenčice-do tomboly pro ples v částce 500,– Kč.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Starosta seznámil zastupitelstvo s oznámením Státního pozemkové úřadu o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Litenčice – o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo oznámení na vědomí.

7.) Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o bezpečnostní situaci za rok 2015-Hoštice.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

8.) Starosta seznámil zastupitele s nákupem 2 ks vitrín ve 4 čtvrtletí roku 2015 a s plánem jejich umístění v obci.
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo seznámení na vědomí

9.) Zastupitelé byli seznámeni se 2 dopisy, které se týkají vyhořelého domu č.p. 17-Kehm+Soukupová.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

10.) S výsledkem inventur za rok 2015 seznámil zastupitele místostarosta Navrátil Milan, ke dni 14.1.2016 .
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

11.) S návrhem kulturních akcí v roce 2016 seznámil zastupitelstvo starosta.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

12.) S návrhem pracovních akcí v roce 2016 seznámil zastupitelstvo starosta.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

13.) Seznámení zastupitelstva s návrhem na vyjádření pro přijímání pošty.
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí

14.) Zastupitelé byli seznámeni s průběhem restaurování obrazu –„Svatá Barborka“
Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí

15.) Starosta seznámil zastupitele s návrhem zadání územního plánu Honětice.Sousední obce mohou uplatnit své podněty ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání
Usnesení:Zastupitelé vzali na vědomí

16.) Zastupitelé byli seznámeni s rozhodnutím o povolení mimořádného odlovu bobra evropského v lokalitě rybníku v k.ú. Hoštice, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, od 1.3. – 31. 5. 2016 a od 15.8. – 31. 10. 2016
Usnesení: Zastupitelé vzali seznámení na vědomí.

17.) Diskuse-návrh zasedání zastupitelstva –každou první středu v měsíci v 18.00 hodin.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 7 hlasování pro : 7 proti : 0 zdrželi : 0

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Machálek Petr, Kadlík Petr
Zápis provedl: Navrátil Milan