Zápis č. 18/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 21. 12. 2015 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín,
Omluven: Machálek Petr, Kubis Jan
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Kadlík Petr, Herodek Miroslav

Program
1.) Uzemní plán Hoštice –

a) Schválení výběru dodavatele
b) Pověření osoby k podpisu smlouvy

2.) INVESTA UH, s.r.o. – doplnění informací
3.) Schválení rozpočtu pro rok 2016
4.) Schválení poplatků – z pronájmu hrobového místa, kulturní místnosti, odpady, ze psů
5.) Rozpočtové opatření č. 6 – schválení
6.) Kanalizační řád stokové sítě – Hoštice
7.) Žádost o prodloužení odlovu bobra – informace
8.) Žádost o finanční příspěvek v roce 2016 – Římskokatolická farnost Hoštice u Zdounek
9.) Diskuse – udělení čísla popisného – zápis z prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obce Hoštice

Jednání:
1.) Seznámení zastupitelstva s protokolem o posouzení a hodnocení nabídek
a) Byl vybrán dodavatel na základě nejnižší ceny- Ing. arch. Milan Krouman, Kollárova 629, Kroměříž
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0
b) Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu Miroslava Herodka k podpisu smlouvy.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Seznámení zastupitelstva s dopisem od INVESTA UH, s.r.o. ve věci doplnění informací
Usnesení: Zastupitelé berou na vědomí .

3.) Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2016.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé schválili návrh poplatků pro rok 2016

1. Poplatek z pronájmu hrobového místa:
1 hrob – 300,– Kč
2 hrob – 600,– Kč
3 hrob – 900,– Kč
2. Pronájem kulturních místností:
– pohřební posezení,školení – 500,– Kč
– soukromá akce – 1.000,– Kč
– společenská zábava – 1.500,– Kč
– komerční účely 1.5 do 19.9. – 2.500,– Kč 16. 9 do30.4. – 4.000,– Kč
– použití venk. příp. na d. h. – 1 kWh = 8.40 Kč
3. Poplatky za odpady:
1 osoba v domácnosti 500,– Kč
– chalupáři 500,– Kč
– podnikatelé 500,– Kč
– 1 popelnice – nájem 0
dále – poplatek – pes 100,– Kč
– každý další pes 300,– Kč
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelstvo projednalo „Kanalizační řád stokové sítě Hoštice (v majetku společnosti Vak Kroměříž)
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o informace o prodloužení odlovu bobra.
Usnesení: Zastupitelé berou na vědomí .

8.) Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Římskokatolické farnosti Hoštice u Zdounek o finanční příspěvek v roce 2016. Zastupitelé schválili částku 5.000,– Kč
Usnesení: Přítomní zastupitelé :5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

9.) Diskuse
– udělení čísla popisného- přiděleno číslo 131
– zápis z prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obce Hoštice
– oprava – Sv. Barborky – provede paní Broklová
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Herodek Miroslav, Kadlík Petr
Zápis provedl: Navrátil Milan