Zápis č. 17/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

Zápis č. 17/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 14. 12 . 2015 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín,
Omluven: Machálek Petr, Kubis Jan
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav

Program:
1.) „ Hoštice – komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“

a) Schválení výběru dodavatele.
b) Schválení a podpis smlouvy o dílo

2.) Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu
3.) Centrum BAZALKA – žádost o finanční příspěvek
4.) Žádost o finanční příspěvek- Myslivecký spolek Litenčice
5.) Úřad pro zastupování státu – pozemek 5/3
6.) Diskuse

Jednání:
1.) Seznámení zastupitelstva s průběhem vyhodnocení kvalifikace a požadavků na obsahovou stránku nabídky dle výzvy.

a) Byl vybrán dodavatel na základě nejnižší ceny- firma SMO a.s. Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0
b) Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu Miroslava Herodka k podpisu smlouvy.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Zastupitelé byli seznámení s výzvou k podání nabídky k zakázce malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o finanční příspěvek pro Centrum BAZALKA.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 0 proti : 5 zdrželi : 0

4.) Starosta seznámil zastupitele se žádostí Mysliveckého spolku Litenčice na finanční příspěvek. Odsouhlasena částka 5.000,– Kč.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Zastupitelstvo bylo seznámeno se sdělením rozhodnutí k realizaci pozemku, stavební parcela č. 5/3 vč. budovy bez čp/če v kat. území Hoštice u Litenčic. Zastupitelstvo s nabídnutou cenou nesouhlasí a navrhuje kupní cenu stanovenou pozemkovým fondem v katastru obce Hoštice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Diskuse – bez diskuse
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav
Zápis provedl: Navrátil Milan