Zápis č. 15/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

Zápis č. 15/14-18

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 11. 11. 2015 v kanceláři OÚ.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan.

Omluven: Machálek Petr

Zapisovatel: Navrátil Milan

Ověřovatelé zápisu: Herodek Miroslav, Kubis Jan

Program:13
1.) Žádost o poskytnutí sponzorského daru MŠ Litenčice
2.) Žádost o osvětlení kostela.
3.) Den malých obcí
4.) Oznámení zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání
5.) Sdělení rozhodnutí k realizaci pozemku
6.) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hoštice
7.) Dokončení projektu údržby památné jírovcové aleje Hoštice
8.) Návrh – souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla
9.) Zadávací dokumentace stavby
10.) Odsouhlasení zadání územního plánu Hoštice
11.) Zaslání exekučního příkazu
12.) Ukončení udělení výjimky
13.) Rozpočtové opatření č. 5
14.) Výzva k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
15.) Žádost o příspěvek
16.) Diskuse

Jednání:
1.) Seznámení zastupitelstva se žádostí MŠ Litenčice o poskytnutí sponzorského daru na vánoce.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Zastupitelé byli seznámení s žádostí o osvětlení kostela. Sponzorský dar poskytne pan Sedlář L.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Starosta seznámil zastupitelstvo s akcí –„ Den malých obcí“
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámeni s oznámením zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání, ve věci povolení k vypouštění odpadních vod.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele se sdělením rozhodnutí k realizaci pozemku stavební parcely č. 5/3 vč. budovy bez čp/če v kat. území Hoštice u Litenčic
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hoštice pro ZŠ a MŠ Litenčice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Starosta seznámil zastupitelstvo s dokončením projektu údržby památné jírovcové aleje Hoštice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

8.) Zastupitelstvo bylo seznámeno se souhlasem vlastníka nemovité věci s umístěním sídla společnosti „Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska-Sbor dobrovolných hasičů Hoštice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

9.) Zastupitelstvo bylo seznámeno -Zadávací dokumentace stavby pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací „Hoštice – komunikace pěší podél průtahu silnice III/433 39“
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

10.) Zastupitelstvo odsouhlasilo zadání územního plánu Hoštice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

11.) Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Exekutorského úřadu Zlín, ve věci zaslání exekučního příkazu
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

12.) Starosta seznámil zastupitelstvo s ukončením udělení výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných živočichů
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

13.) Rozpočtové opatření č. 5 – renovace jírovcové aleje, zakoupení vitriny, vánoční osvětlení, zakoupení regálů.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

14.) Starosta seznámil zastupitele s dopisem Státního pozemkového úřadu – Výzva k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného přemene
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

15.) Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o příspěvek pro Myslivecký spolek Litenčice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

16.) Diskuse – bez diskuse
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

Starosta obce: Herodek Miroslav

Ověřovatel zápisu: Herodek Miroslav, Kubis Jan

Zápis provedl: Navrátil Milan