Zápis č. 14/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

Zápis č. 14/14-18

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 8. 10. 2015 v kanceláři OÚ.


Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Výrostek Miroslav, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan.

Omluven: Machálek Petr

Zapisovatel: Navrátil Milan

Ověřovatelé zápisu: Výrostek Miroslav, Kadlík Petr

Program:
1.) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
2.) Oznámení o přípravě výběrového řízení na prodej nemovitých věcí
3.) Povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Hoštice
4.) Informace o schválené akci – „Hoštice – komunikace“
5.) Oprava střechy OÚ – informace
6.) Diskuse

Jednání:
1.) Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Ing. Aloise Pokorného o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas, stavby „Vodovodní přípojka pro RD č.p. 95, Hoštice
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta obce seznámil zastupitele s oznámením o přípravě výběrového řízení na prodej nemovitých věcí v katastrálním území Hoštice u Litenčic
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s povolením k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Hoštice – VO 1 do vod povrchových – změna povolení doby trvání nakládání s vodami.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámeni s akcí „Hoštice – komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“ – rozhodnutí o přidělení příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Starosta seznámil zastupitele s průběhem přípravy opravy střechy OÚ Zastupitelé s opravami souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 6 hlasování pro : 6 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Diskuse –


Starosta obce: Herodek Miroslav

Ověřovatel zápisu: Výrostek Miroslav,Kadlík Petr

Zápis provedl: Navrátil Milan