Zápis č. 11/14-18 z jednání zastupitelstva obce Hoštice

z jednání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 28. 7. 2015 v kanceláři OÚ.


Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Kadlík Petr, Procházka Antonín, Kubis Jan
Omluven: Machálek Petr, Výrostek Miroslav
Zapisovatel: Navrátil Milan
Ověřovatelé zápisu: Herodek Miroslav, Procházka Antonín

Program:
1.) Stanovisko k realizaci akce „Hoštice – komunikace pěší podél průtahu silnice III/43339“
2.) Žádost o příspěvek na opravu podlahy v tělocvičně
3.) Dožínky Zlínského kraje 2015
4.) Návrh na terénní úpravu hřbitova
5.) Návrh na zakoupení 2 ks proudnic pro SDH
6.) Provedení bezúplatného převodu pozemku st. parc. č. 5/3
7.) Návrhy zastupitelstva, diskuse

Jednání:
1.) Starosta obce seznámil zastupitele se stanoviskem Odboru dopravy a silničního hospodářství Zlínského kraje. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

2.) Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí ZŠ Litenčice o příspěvek na opravu podlahy. Zastupitelé souhlasí s příspěvkem.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

3.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s akcí Okresní agrární komory Kromeříž „Dožínky Zlínského kraje 2015“ Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

4.) Zastupitelé byli seznámeni s návrhem terénních úprav na hřbitově. Termín ukončení – 8. 8. 2015. Zastupitelstvo souhlasí.
Usnesení: Přítomní zastupitelé :5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

5.) Zastupitelstvo souhlasí s nákupem 2 ks proudnic pro SDH.
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

6.) Starosta seznámil zastupitelstvo s dotazem k aktuálnímu úz. plánu paní Bc. Aleny Staňkové, vedoucí oddělení Hospodaření s majetkem státu. Vyjádření zastupitelstva – odkoupení pozemku st. parc. č. 5/3
Usnesení: Přítomní zastupitelé : 5 hlasování pro : 5 proti : 0 zdrželi : 0

7.) Diskuse – bez diskuse.


Starosta obce: Herodek Miroslav
Ověřovatel zápisu: Herodek Miroslav, Procházka Antonín
Zápis provedl: Navrátil Milan