Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hoštice

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 2. 11. 2014, od 9:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hoštice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 9:00 hodin dosavadním starostou obce Antonínem Procházkou (dále jako předsedající).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hoštice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.10.2014 do 2.11.2014.

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu všech 7  členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předseda určil ověřovateli zápisu pana Milana Navrátila  a pana Antonína Procházku, zapisovatelkou Jaromíru Dohnalovou.

 

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva  a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.) Volba starosty a místostarosty

  1. a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  2. b) volba starosty
  3. c) volba místostarosty

2.) Zřízení  výboru

  1. a) volba předsedy finančního výboru
  2. b) volba předsedy kontrolního výboru

3.) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

4.) Diskuse

Výsledek hlasování:   Pro         7                  proti         0             zdrželi se    0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod 1 – Volba starosty a místostarosty

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Žádné návrhy nebyly podány.

Volba starosty

Návrh usnesení

Pan Výrostek navrhl na místo starosty pana Miroslava Herodka.

Zastupitelstvo obce volí starostu p. Miroslava Herodka

Výsledek hlasování: pro 4   proti 0    zdrželi se 3

Usnesení bylo schváleno, starostou je zvolen Miroslav Herodek.

 

Volba místostarosty

Návrh usnesení

Pan Výrostek navrhl na  místo místostarosty pana Milana Navrátila.

Zastupitelstvo volí místostarostu p. Milana Navrátila

Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdrželi se 3

Usnesení bylo schváleno, místostarostou je zvolen Milan Navrátil.

 Bod 2 – Zřízení finančního a kontrolního výboru

Volba předsedy finančního výboru:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru pana Petra Kadlíka

Výsledek hlasování:  Pro  4          proti    0           zdrželi se   3

Usnesení bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru pana Miroslava Výrostka

Výsledek hlasování:  Pro   4            proti        0         zdrželi se   3

Usnesení bylo schváleno.

 Bod 3 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hoštice v souladu s § 72 a § 84  zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce:

Ve stejné výši jako předchozí zastupitelstvo.

Odměna bude poskytována od 2. 11. 2014 a v případě náhradníka ode dne zvolení do jeho funkce.

Výsledek hlasování: Pro     7             proti           0                zdrželi se      0

Usnesení bylo schváleno.

Bod 4 – Diskuse

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 9:20 hodin.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne:    2. 11. 2014

 

Zapis_ustavujici_zasedani_zastupitelstva_obce_2014