Zpráva o uplatnění územního rozvoje ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016

NÁVRH k projednání
dle ust. § 42 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Pořizovatel – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
únor 2016

Obsah:
a) vyhodnocení uplatňování zásad územního rozvoje včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byly zásady územního rozvoje vydány (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
b) problémy k řešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územně analytických podkladů kraje
c) vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje
d) vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje
e) požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
f) požadavky na zpracování variant řešení
g) návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na URÚ, pokud byly zjištěny
h) návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje

Soubory:

347030100_1_zprava_2016 (PDF)

347015139_1_Z01-projednani_-_verejna_vyhlaska_obce

Z02-projednani-doruceni jednotlive (PDF)