VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
a oznámení o konání veřejného projednání
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

 

Veřejné jednání – veřejná vyhláška (PDF)