Seznam majetku dle ust. § 64 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) převzal dle ust. § 64 odst. 2
zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“) od Českého úřadu
zeměněřického a katastrálního údaje o nemovitých věcech s nedostatečnou identifikací

aktualizované k 1. 10. 2014. V souladu s ust. § 65 katastrálního zákona tyto údaje Úřad zveřejnil
na svých internetových stránkách.
Dále v souladu s ust. § 65 katastrálního zákona Vám v příloze postupujeme aktualizovaný seznam
nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Hoštice u Litenčic, u nichž jsou
evidované subjekty s nedostatečnou identifikací, a žádáme Vás o jejich zveřejnění na úřední
desce Vaší obce. Tyto seznamy by měly být zpřístupněny veřejnosti po celou dobu určenou
katastrálním zákonem, z technických důvodů je možné aktualizovaný seznam vždy po měsíční
lhůtě vyvěšení na úřední desce obce, ponechat na webových stránkách Vaší obce společně
s výzvou občanům, která Vám byla zaslána již dříve.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž

VYŘIZUJE: Staňková Alena
ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem
TELEFON: +420 573 312 212
E-MAIL: Alena.Stankova@uzsvm.cz
DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
DATUM: 10.10.2014

 

Přílohy: seznam_majetku2014-10-01-priloha