Pozvánka na ustavující zasedání

Pozvánka
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání: 31.10.2018 v 18 hodin

Kde : Obecní úřad Hoštice čp. 74
kancelář starosty obce

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 Zákona o obcích)
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu
 5. Projednání a schválení jednacího a volebního řádu zastupitelstva obce
 6. Stanovení počtu členů výborů a zřízení výborů
 7. Projednání a schválení formy hlasování volby starosty, místostarosty (případně místostarostů), předsedů a členů zřízených výborů zastupitelstva obce
 8. Projednání a schválení počtu místostarostů obce
 9. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
 10. Volba starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů
 11. Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
 12. Zastupování obce při jednání s bankami
 13. Projednání samostatného provádění rozpočtových úprav
 14. Pověření jednání se sdruženími, svazy, svazky obcí, či jinými organizacemi, kterými je obec Hoštice členem
 15. Různé – diskuse
 16. Přečtení schválených usnesení
 17. Závěr

Pozvánka_ustavující_zasedání (PDF)

 

V Hošticích dne 21.10.2018